32°C
Varsovia Apartamenty-apartamenty hotelowe
Varsovia Apartamenty-apartamenty hotelowe Varsovia Apartamenty-apartamenty hotelowe
Apartamenty Kasprzaka
Apartamenty Jerozolimskie

Regulamin

10
sie 2020
11
sie 2020

REGULAMIN Varsovia Apartamenty Jerozolimskie

Podmiot odpowiedzialny
Varsovia Apartamenty Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 216, 02-482 Warszawa
NIP: 1090003220

Varsovia Apartamenty Jerozolimskie świadczy usługi w ramach obiektu nie będącego obiektem hotelowym.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Varsovia Apartamenty Jerozolimskie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu - Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, na stronie www.varsoviaapartamenty.pl oraz w każdym apartamencie.

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się od 15.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin pobytu.
 2. Varsovia Apartamenty Jerozolimskie uwzględnia życzenia Gości dotyczące przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.
 3. Niedokonanie przez Gościa wymeldowania do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu, jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. Opłata za kolejną dobę pobytu zostanie naliczona według obowiązującej ceny za pobyt w danym dniu.
 4. Varsovia Apartamenty Jerozolimskie zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu, gdy Gość nie wymeldował się do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu - rzeczy Gościa zostaną spakowane i będą przechowane do momentu przyjazdu Gościa.
 5. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50,00 PLN w Apartamentach typu Standard i Superior oraz 60,00 PLN w Apartamentach typu Executive i Junior Suite.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenia rezerwacji oraz podpisanie Karty meldunkowej, gdzie Gość potwierdza odbiór klucza / karty.
 7. Podając dane karty kredytowej Gość wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę.
 8. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane w recepcji mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00 (nie więcej niż dwie osoby).
 9. Rezerwację można odwołać bezpłatnie do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia pobytu wskazany w rezerwacji. Nie odwołanie rezerwacji w wyznaczonym czasie, lub nie stawienie się Gościa skutkuje pobraniem płatności z karty kredytowej podanej w rezerwacji.
 10. Varsovia Apartamenty Jerozolimskie może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Varsovia Apartamenty Jerozolimskie lub mieniu innych Gości.
 11. Varsovia Apartamenty Jerozolimskie zastrzega możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
 12. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji lub Managerowi Obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi wejściowych do apartamentu.
 14. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci przebywające pod ich opieką.
 15. Varsovia Apartamenty Jerozolimskie nie ponosi odpowiedzialności wobec Gości z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów mających wartość materialną i niematerialna wniesionych do Apartamentu, samochodów pozostawionych na terenie obiektu oraz rzeczy w nim pozostawionych. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w celu podjęcia właściwych działań.
 16. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy Varsovia Apartamenty Jerozolimskie przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zlikwidowane. Artykuły spożywcze oraz bielizna nie będą przechowywane.
 17. W przypadku wystąpienia usterek w Apartamencie, Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji. Jeśli usterki nie uda się usunąć, Varsovia Apartamenty Jerozolimskie dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić niedogodności lub udostępni Apartament o zbliżonym standardzie.
 18. W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Zachowanie Gości poza godzinami ciszy nocnej także nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe postanowienie nie dotyczy urządzeń typu ładowarka, zasilacz oraz komputerów.
 20. Gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby przebywające w apartamencie podczas pobytu w Varsovia Apartamenty Jerozolimskie.
 21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Varsovia Apartamenty Jerozolimskie powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 22. W przypadku wyrządzenia przez Gościa lub osoby go odwiedzające szkody w lokalu, która spowoduje niemożność czasowego użytkowania, Gość ponosi pełną opłatę za ilość dni wyłączenia z użytkowania zgodną z cennikiem i pokrywa koszt powstałej szkody.
 23. Varsovia Apartamenty Jerozolimskie może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
 24. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Varsovia Apartamenty Jerozolimskie zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn.zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 25. Jednostką płatniczą gotówkową jest złoty polski (PLN).
 26. Gość wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu. Warunkiem koniecznym do otrzymania faktur VAT jest zwrócenie recepcjoniście paragonu fiskalnego.
 27. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w Apartamencie wynosi 500,00PLN.
 28. Zwierzęta nie są akceptowane w Varsovia Apartamenty Jerozolimskie.
 29. Gość ponosi dodatkowy koszt 100,00 PLN za każdą interwencję ochrony w przypadku zakłócania ciszy nocnej.
 30. W przypadku stwierdzenia, że w lokalu przebywa większa liczba osób niż zgłoszona, zostanie pobrana opłata 100,00 PLN za każdą dodatkową osobę.
 31. Zabrania się organizowania imprez w apartamentach. Za zorganizowanie imprezy Varsovia Apartamenty Jerozolimskie obciąży Gościa karą w wysokości 1.000,00PLN.
 32. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię Varsovia Apartamenty Jerozolimskie.
 33. Varsovia Apartamenty Jerozolimskie zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

Życzymy przyjemnego pobytu!

10
sie 2020
11
sie 2020

Rezerwuj apartament online

10
sie 2020
11
sie 2020
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij